Sviatosti

 SVIATOSŤ KRSTU

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).

Krst dieťaťa
Ak chcete pokrstiť dieťa, najprv si približný, nezáväzný termín dohodnite so svojou rodinou. Záväzný termín oznámte členom rodiny až potom, keď si termín krstu dohodnete na farskom úrade.
Nahlásiť krst a vyplniť krstný lístok môžu len rodičia dieťaťa v kancelárii farského úradu. Potrebným dokladom je rodný list dieťaťa, ktorý prineste so sebou.
Kňaz môže pokrstiť dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v jeho farnosti. Ak nemá trvalé bydlisko v jeho farnosti je potrebné, aby rodičia dieťaťa si vyžiadali „prepustenie ku krstu“ z farnosti v ktorej majú trvalé bydlisko do farnosti kde budú krstiť.
Rodičia a ak je možné aj krstní rodičia musia pred krstom absolvovať krstnú náuku, na termíne ktorej sa dohodnú so správcom farnosti.
Na krst si prineste krstnú košieľku kde môže byť vyšité meno dieťaťa a dátum krstu; krstnú sviecu.

 

Krst staršieho dieťaťa
Ak je Vaše dieťa v 3. ročníku základnej školy a ešte stále nepokrstené, krst mu môže byť vyslúžený pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené na farskom úrade.

Krst dospelého
Ak máte záujem o prijatie sviatosti krstu, prihláste sa na farskom úrade, kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie. Počas prípravy (katechumenátu) Vám budú vysvetlené pravdy viery. Toto obdobie trvá dva roky. Môže sa podľa uváženia farára skrátiť (na jeden rok). V období katechumenátu kandidát na prijatie krstu absolvuje pravidelné katechézy. Po uplynutí obdobia katechumenátu farár posúdi súcosť kandidáta na krst a žiada biskupa o pokrstenie.

Krsty dospelých sa podľa pradávnej tradície Cirkvi vysluhujú počas slávenia Veľkonočnej Vigílie (predvečer Veľkonočnej Nedele). Dospelý prijíma naraz všetky sviatosti vovedenia do kresťanského života (krst, eucharistia, birmovanie).


Požiadavky na krstného rodiča
§ 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné: 1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu; 2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku; 3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať; 4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným; 5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca. § 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (KKP kán. 874)

• Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia.
Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne sobášení, veľmi ochotne im vyjdeme v ústrety pri náprave ich manželstva.

Sviatosť eucharistie

Sviatosť birmovania

Sviatosť zmierenia

Sviatosť pomazania chorých

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

VSTUPNÉ INFORMÁCIE PRE SNÚBENCOV pred uzavretím sviatosti manželstva
O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čo najskôr, najmenej však 3 mesiace vopred. V mnohých prípadoch je totiž potrebné vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

AKO POSTUPOVAŤ?
Nahlásiť na farskom úrade (FÚ) termín a čas sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte jeho termín, alebo čas, resp. ho stornujete, okamžite túto zmenu oznámte na FÚ.
V najbližšom čase po zapísaní termínu je potrebné na FÚ spísať cirkevnú zápisnicu.

K tomu budete potrebovať tieto doklady:
• Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom FÚ, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako 3 mesiace staré.
• Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý alebo prechodný pobyt v Brehove, jeden zo snúbencov si potrebuje vypýtať od svojho farára licenciu na sobáš. V prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka. Občianske preukazy (v čase sobáša musia byť platné).
• Zároveň porozmýšľajte o tom, koho si zavoláte ako svedkov pri uzatváraní manželstva. Čím skôr si zožeňte o svedkoch nasledujúce údaje: meno a priezvisko, zamestnanie (nie zamestnávateľa), presnú adresu a rodné číslo. V prípade, že svedok je iný štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia. Svedok musí mať dovŕšených 18 rokov (nemusí byť veriaci, ani pokrstený).
• V prípade, že obidvaja snúbenci sú len pokrstení, ale ostatné sviatosti (sv. prijímanie, sviatosť birmovania) neprijali, problémy narastú. V takom prípade treba vedieť o termíne sobáša (aspoň o približnom, nezáväznom termíne) aspoň pol roka vopred. Treba prípravu aspoň na pripustenie k svätému prijímaniu. Birmovka nie je podmienkou k sobášu. Ak jedna stránka prijala aj ostatné sviatosti a druhá stránka je iba pokrstená, bude potrebné spísať žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo a odoslať na Arcibiskupský úrad do Košíc. Preto priveďte so sebou aj dvoch svedkov (nemusia to byť tí istí ako budú na sobáši) starších ako 18 rokov, ktorí podpíšu Vašu žiadosť.     
• Ak uzatvára manželstvo katolícka stránka s osobou pokrstenou v inej kresťanskej cirkvi, postup je rovnaký ako sa opisuje v predchádzajúcom odstavci. Ak má nekatolícka stránka nejaký doklad o prijatí krstu, bude vhodné, ak si prinesie dve kópie tohto dokladu (stačí xerokópia, netreba ju overovať notárom). Pre katolícku stránku sa v prípade, že si berie kresťana iného vyznania, VYŽADUJE, ABY UZAVRELA SOBÁŠ V KATOLÍCKOM KOSTOLE.     
• Snúbenci, z ktorých je pokrstená iba jedna stránka a druhá stránka nikde krstená nebola, potrebujú od biskupa dišpenz, aby mohli uzavrieť manželstvo (ide o manželskú prekážku). Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch je potrebné prísť spísať zápisnicu a žiadosť o dišpenz s dvomi svedkami staršími ako 18 rokov.
• Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
• Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
• Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
• Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“. 


Po predložení týchto dokladov v kancelárii, sa môže spísať sobášna zápisnica.
Po spísaní cirkevnej zápisnice, Vám na štátnej matrike v Cejkove (obecný úrad) vypíšu formulár „Žiadosť o uzavretie manželstva“. K vypísaniu tejto žiadosti si zoberte OP a rodné listy. Túto žiadosť potom prinesiete na farský úrad.
• v prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)
• štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť na Matričnom úrade najskôr 3 pracovné dni po uzavretí manželstva. (stačí jeden z manželov s OP)

Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva.

Snúbenci potom majú absolvovať 4 stretnutia, na ktorých sa preberie a vysvetlí obrad uzatvárania manželstva a niektoré dôležité upozornenia pre život v kresťanskom manželstve (resp. pre život v manželstve s pokrstenou katolíckou stránkou). Táto predmanželská náuka býva na farskom úrade v dohodnutom termíne. Preto sa treba nahlásiť najmenej 3 mesiace pred sobášom, nakoľko vám všetky termíny nemusia vyhovovať.
Je vhodné, ak si snúbenci absolvujú v tomto období aj jedno stretnutie, ktoré sa vyžaduje pred krstom dieťaťa. Dostanú potvrdenie o absolvovaní tejto prípravy. Potom majú menej starostí po pôrode, keď sa treba starať o dieťatko, a nemusia od neho odbiehať na predkrstnú prípravu. Predkrstnú prípravu si možno osobne dohodnúť.

POZOR!
V prípade nedodržania termínov z vašej strany, nemôžeme vám zaručiť, že sobáš sa uskutoční v dátume, ktorý máte naplánovaný.