Ako sa spovedať

SPOVEĎ - Sviatosť Božieho milosrdenstva

NIE JE HRIECH, ktorý by váš spovedník niekedy nepočul....

Prvé prikázanie
Pochyboval som vážne o nejakej pravde viery? Zaprel som – v myšlienkach alebo pred inými – vieru ale určitú pravdy viery?
Pochyboval  som o mojej večnej spáse, alebo som sa opovážil spoliehať na to, že Boh ma neopustí a hrešil som s väčšou spokojnosťou?
Vzoprel som sa vnútorne alebo navonok proti Bohu, keď ma postihlo nešťastie?
Zanedbával som prostriedky bezpodmienečne potrebné pre spásu? Usiloval som sa získať potrebné náboženské vzdelanie?
Hovoril som bez bázne o svätých, o sviatostiach, Cirkvi alebo ich služobníkoch? Zanedbával som styk s Bohom v modlitbe alebo vo sviatostiach?
Bol som poverčivý alebo som vykonával špiritizmus? Patrím do nejakej spoločnosti alebo k hnutiu nepriateľskému k viere? Čítal som knihy, časopisy alebo noviny proti viere alebo mravom alebo ich prechovával? Dával som ich čítať iným?
Prijímal som nehodne sviatosti? Usilujem sa o vzrast v láske k Bohu? Používam prostriedky na to, aby som prehĺbil svoj náboženský život, tak že môžem vydať svedectvo o Kristovi príkladom v každom čase? Nechal som sa viesť v styku s Bohom nechuťou?


Druhé prikázanie
Urážal som Boha? Pred inými? Nesplnil som z vlastnej viny prísahu, sľub alebo prísľub?
Ctil som sväté Božie meno? Vyslovil som Božie meno nadarmo, v hneve alebo iným neúctivým spôsobom?
Vzbudil som si aspoň vnútorne akt zmierenia, keď som počul alebo videl, ako urážajú Boha nejakým hriechom?
Prisahal som bez príčiny? Krivo som prisahal? Prisal som nerozmyslene alebo kvôli bezvýznamným veciam? Prisal som, že urobím niečo zlé? Napravil som vzniknutú škodu?


Tretie prikázanie a prvé až štvrté prikázanie
Verím všetkému, čo učí katolícka Cirkev? Protivím sa jej prikázaniam bez toho, aby som si uvedomil, že sú to prikázania Kristove?
Vymeškal som sv. omšu v nedeľu alebo na prikázané sviatky? Dobrovoľne som sa rozptyľoval alebo som bez dôvodu prišiel neskoro, postával vonku, tak že som nesplnil prikázanie?
Zabránil som iným, za ktorých nesiem zodpovednosť, aby sa zúčastnili na sv. omši?
Vykonával som bez súrneho dôvodu počas sviatkov dlhší čas – napr. viac ako dve hodiny – ťažkú telesnú prácu alebo som k tomu nabádal iných?
Dodržiaval som na Popolcovú stredu a na Veľký piatok príkaz k pôstu a abstinencii? Priniesol som na všetky piatky roka piatkovú obetu?
Splnil som pokánie, ktoré mi dal kňaz pri poslednej spovedi? Vykonal som inak pokánie za moje hriechy? Vyspovedal som sa aspoň raz do roka?
Prijal som počas Veľkej noci sv. prijímanie? Vyspovedal som sa predtým, aby som bol v stave posväcujúcej milosti?
Vyhľadávam rád akékoľvek dôvody, aby som ospravedlnil svoje hriechy a vyhol sa svojej zodpovednosti?
Zamlčal som vedome na spovedi nejaké ťažké hriechy z hanby alebo z iného dôvodu? Prijal som potom niekedy sväté prijímanie? Dodržal som príkaz nejesť hodinu pred prijatím sv. prijímania?


Štvrté prikázanie
DETI
Bol som poslušný voči svojim rodičom alebo predstaveným v dôležitých veciach? Nechávam sa viesť nezriadeným sklonom k nezávislosti a prijímam nariadenia a rady svojich rodičov len preto zle, že sú to oni, ktorí niečo predpisujú? Som si vedomý, že tento postoj pramení z pýchy?
Robím svojim rodičom svojím správaním žiaľ? Vyhrážal som sa im slovami alebo skutkami, alebo som s nimi zle zaobchádzal alebo som im prial zle?
Som si vedomý toho, že sa mám usilovne učiť alebo študovať vzhľadom na námahu mojich rodičov, aby mi zabezpečili dobré vzdelanie?
Zanedbal som pomôcť im v duševnej alebo materiálnej núdzi? Nechám sa viesť svojou zlou náladou alebo často sa škriepim bez dostatočného dôvodu?
Som egoistický, keď ide o veci, ktoré mi patria a padne mi ťažko podeliť sa s nimi s mojimi súrodencami?  Hádal som sa so svojimi súrodencami? Vyhýbam sa styku s nimi a nepodniknem žiadnu námahu, aby som dosiahol zmierenie? Som závistlivý, ak ma v nejakom smere prevyšujú? Dal som svojim súrodencom zlý príklad?


RODIČIA
Staval som sa proti dôležitým nariadeniam mojich predstavených bez pádneho dôvodu?
Správam sa neúčastne voči núdzi, problémom a ťažkostiam ľudí okolo mňa, obzvlášť voči tým, ktorí sú mi blízki z rodinných, pracovných alebo iných dôvodov?
Nehnevám svojou nedbalosťou, nezdvorilosťou, zlou náladou atď. mojich kolegov v práci?
Dal som svojim deťom zlý príklad zanedbávaním svojich náboženských alebo pracovných povinností? Spôsobil som im svojím správaním žiaľ?
Napomínal som ich láskavo, ale rozhodne za ich chyby alebo som bol pohodlný zasiahnuť? Sú moje výčitky a napomenutia mojim deťom oprávnené a zároveň sú výrazom mojej lásky, alebo konám z egoizmu, márnomyseľnosti, hnevu, zranenej pýchy, znechutenia, náladovosti, pohodlnosti, nepochopenia, v snahe presadiť sa atď.?
Vyhrážal som sa svojim deťom slovami alebo skutkami, prial som im zlé?
Zanedbal som svoju povinnosť pomôcť im pri naplnení ich náboženských povinností, zabrániť im zlému vplyvu atď.?
Zneužil som svoju autoritu a svoj vplyv na to, aby som svoje deti nútil k sviatostiam bez toho, aby som si uvedomil, že by sa mohli možno z hanblivosti alebo ľudského ohľadu cítiť byť nehodní prijať sviatosť?
Zabránil som svojim deťom nasledovať povolanie, ktorým ich Boh volá do svojej služby, kládol som im pritom do cesty prekážky alebo som im dával zlé rady?
Starám sa o ich náboženské vzdelanie?
Radil som im objektívne v ich vzdelaní pre povolanie (talent, hospodárske možnosti atď.) alebo som sa nechal viesť svojou snahou presadiť sa alebo egoizmom?
Postavil som sa proti ich sobášu bez rozumného dôvodu?
Pripúšťam, aby pracovali niekde, kde im hrozí telesné alebo duševné nebezpečenstvo? Vykonával som pri stretnutiach chlapcov a dievčat vo svojom dome samozrejmú obozretnosť nenechať ich samých? Dávam im dobré rady na strávenie ich voľného času?
Staral som sa o náboženské a morálne vzdelanie ľudí, ktorí žijú spolu so mnou alebo za ktorých nesiem zodpovednosť?
Obmedzujem svoje želania, nároky, zábavy atď., aby som splnil svoje rodinné povinnosti s obetavosťou?
Pokúšam sa byť svojim deťom naozaj priateľom? Dosahujem ovzdušie vzájomnej dôvery a vyhýbam sa všetkému, čo by mohlo pochovať dôveru mojich detí ku mne a čo by mohlo ich pravú slobodu obmedziť?
Vysvetľujem svojim deťom pôvod života, krok za krokom, vždy s ohľadom na ich svet predstavivosti a chápania, a pokúšam sa pritom byť vždy trochu pred ich prirodzenou zvedavosťou?
Vyhýbam sa nedorozumeniam so svojimi deťmi, pričom nedávam váhu maličkostiam, ktoré sa dajú prekonať bez veľkého významu s trochou obozretnosti a dobrej nálady?
Robím všetko možné, aby som zabránil rutine láskavým konaním so svojim manželským partnerom?
Správam sa voči nestranným láskavo, zatiaľ čo táto srdečnosť chýba v rodinnom živote?
Hádal som sa so svojim manželom? Zaobchádzal som s ním zle slovami alebo skutkami? Podporil som jeho autoritu, keď som sa vyhol tomu, aby som ho upozorňoval pred deťmi, odporoval mu alebo s ním diskutoval?
Postavil som sa proti nemu alebo som ho urazil? Dal som pritom zlý príklad? Nechal som svojho manžela príliš dlho samého?
Usiloval som sa rásť vo svojej viere v Boha? Zasadil som sa plne za to, aby som zarobil pre moju rodinu dostatočný príjem, tak, že môžem deti, ktoré by mi chcel Boh darovať, ochotne prijať a vychovať?  
Zanedbal som duševnú alebo materiálnu pomoc svojim príbuzným v núdzi, aj keď by som bol v stave to urobiť?


Piate prikázanie
Prechovávam voči niekomu nenávisť alebo nepriateľstvo? Pociťujem utrpenú neprávosť?
Vyhýbam sa styku s určitou osobou, som neosobný, alebo robím všetko pre to, čo by viedlo k zmiereniu?
Starám sa o to, aby sa politické alebo pracovné rozdiely v mienke nezvrhli k averzii, nedôvere alebo nenávisti voči niekomu?
Prial som svojim najbližším niečo zlé? Tešil som sa z ich nešťastia?  Nechal som sa ovládať závisťou? Nechal som sa ovládať hnevom? Vysmieval som sa z iných, kritizoval ich, obťažoval alebo zosmiešňoval?
Zaobchádzal som s inými zle slovami alebo skutkami? Som nezdvorilý alebo netaktný?
Ublížil som niekomu na tele alebo som niekoho zabil? Bol som nepozorný pri šoférovaní?
Dal som iným príčinu k hriechu slovom alebo príkladom, oblečením, výzvou alebo pozvaním do kina alebo do divadla, požičaním kníh alebo časopisov, na internetových fórach  atď.? Pokúsil som sa pohoršenie napraviť?
Poškodil som svoje zdravie, ohrozil som svoj život?
Opil som sa, nemierne som pil alebo užíval drogy? Nechal som sa ovládnuť túžbou viac jesť alebo piť ako je rozumné?
Prial som si smrť bez toho, aby som sa podrobil Božej prozreteľnosti?
Staral som sa o dobro svojho blížneho? Upozornil som ho na telesné alebo duševné nebezpečenstvo, v ktorom sa nachádzal? Pokarhal som ho, kde to vyžadovala kresťanská láska k blížnemu?
Zanedbával som svoju prácu a tak sa previnil v dôležitých veciach právu? Som ochotný napraviť škodu, ktorá z toho vznikla?
Pokúšam sa doviesť svoju prácu do konca vo vedomí, že Bohu nemôžem ponúknuť žiadne polovičatosti? Vykonávam svoju prácu s potrebnou odbornosťou? Osvojujem si znalosti potrebné pre moju prácu a pripravujem sa na ňu?
Zneužil som dôveru svojich predstavených? Uškodil som ťažko svojim predstaveným, podriadeným, kolegom alebo iným osobám?
Uľahčujem iným prácu, príp. štúdium alebo ich pri tom vyrušujem vyhľadávaním sporov, nevodením zlej nálady, vytrvalým hovorom, chýbajúcou vážnosťou atď.?
Bol som neporiadny pri plnení svojich povinností? Odsúvam často začiatok práce alebo štúdia?
Trpím zneužitie alebo neprávosti, ktorým som povinný zabrániť? Spôsobil som lenivosťou pri svojej práci veľké škody? Pracoval som s malou snahou a tak som uškodil tým, pre ktorých som pracoval?


Šieste a deviate prikázanie
Pristavoval som sa pri neslušných myšlienkach alebo spomienkach? Vybavoval som si v pamäti nemravné spomienky alebo myšlienky?
Nechal som sa unášať zlou žiadostivosťou proti mravnosti a čistote srdca, aj keď som neprešiel k činom? Som s osobami, ktorých sa to týka v priťažujúcich okolnostiach: príbuzenstvo, manželstvo alebo sa jedná o osoby sobášené pred Bohom?
Viedol som nemravné rozhovory? Začal som ich?
Zúčastnil som sa na podujatiach, ktoré viedli k bezprostrednej príležitosti k hriechu (určité tance, nemorálne filmy, zlé čítanie, internet alebo spoločnosť...atď.? Som si vedomý, že hriechom je už aj vystavenie sa takýmto príležitostiam?
Rešpektujem aj v maličkostiach pravidlá slušnosti, ktoré chránia moju čistotu, alebo zamieňam niekedy tieto potrebné pravidlá s prudérnosťou – prepiatou hanblivosťou?
Informujem sa o morálnej hodnote podujatia, ktoré navštívim, o knihe alebo časopise, ktorý čítam, aby som sa nevystavil blízkej príležitosti k hriechu a aby som zabránil prípadnému deformovaniu svojho svedomia?
Pristavoval som sa pri nemravných pohľadoch? Odohnal som necudné poryvy zmyslov?
Onanoval (masturboval, ukájal) som sa? Konal som niečo nemravné? Sám alebo s niekým? Ako často? S osobami svojho alebo druhého pohlavia? Išlo o obzvlášť priťažujúcu okolnosť – príbuzenstvo a pod.? Viedli tieto vzťahy k tehotenstvu? Urobil som niečo preto, aby som tomu zabránil? Niečo potom ako bol práve počatý nový život? Urobil som nejaký iný hriech proti mravnosti?
Pestujem vzťahy s osobami, ktorých známosť je pre mňa stálou príležitosťou k hriechu? Som ochotný sa ich vzdať?


Snúbenci
Je skutočná láska hlavným dôvodom nášho pomeru? Prinášam stále a s radosťou obetu, ktorá dôkazy mojej náklonnosti nevystavuje nebezpečenstvu hriechu? Neponižujem ľudskú lásku tým, že s ju zamieňam s egoizmom alebo žiadostivosťou?
Doba zasnúbenia musí ponúkať príležitosť, prehĺbiť vzájomnú náklonnosť a spoznanie: Je môj vzťah poznačený egoistickou snahou chcieť  vlastniť alebo viac ochotou k odovzdaniu sa a porozumeniu, k rešpektu a citlivosti?
Prijímam v tomto čase viac sv. prijímanie a sviatosť pokánia, aby som dostal od Boha viac milosti? Vzdialil ma môj vzťah od Boha?


Manželia
Urobil som si z manželstva nenáležitú potrebu? Odoprel som svojmu manželovi/manželke jeho právo? Pochybil som v prianiach alebo skutkoch proti manželskej vernosti?
Uplatňujem svoje manželské právo len v tie dni, v ktoré je vylúčené počatie? Používam tento spôsob na kontrolu narodenia bez pádnych dôvodov?
Používal som prostriedky na ochranu proti počatiu? Viedol som iných k tomu, aby používali takéto prostriedky? Prispel som k tomu akoukoľvek formou - radou, rozhovorom, správaním atď. – aby som dosiahol ovzdušie nepriateľské deťom?


Siedme a desiate prikázanie, ako aj piate prikázanie
Ukradol som peniaze alebo nejaký predmet? Napravil som  škodu príp. náhradu vrátil, kde mi to bolo možné? Som ochotný k náprave? Spoluúčinkoval som pri krádeži alebo lúpeži? Existovali priťažujúce okolnosti, jednalo sa napr. o sakrálny predmet? Bola suma príp. hodnota za odcudzenú vec významná?
Zadržiavam cudzí majetok proti vôli majiteľa? Uškodil som iným pri uzatváraní dohôd alebo pri obchodných vzťahoch falšovaním, podvodom alebo vyhrážaním?
Poškodil som iným spôsobom cudzie vlastníctvo? Vzal som si podvodom viac peňazí ako mi patrilo? Napravil som vzniknutú škodu alebo som mal úmysel to urobiť?
Žil som nad svoje pomery? Vykonával som náležite svoje pracovné povinnosti a zaslúžil som si naozaj svoju mzdu?
Vynechal som podporu Cirkvi zodpovedajúco mojim pomerom?
Znášal som prípadný nedostatok na potrebných prostriedkoch s kresťanským správaním?
Oklamal som svojho manžela/ku v materiálnych veciach? Vyhýbam sa alebo zdržujem nenáležite platbu výplat a účtov? Vyplácam iným za ich prácu oprávnenú mzdu? Spĺňam svoje sociálne povinnosti voči svojim zamestnancom? Platím napr. potrebné sociálne poistenie alebo obchádzam zákon na škodu tretieho?
Spreneveril som dane?
Zabránil som neprávu, pohoršeniu, krádeži, pomste, podvodu alebo ostatným škodám pre obecné dobro alebo sa aspoň o to pokúsil, keď som mal k tomu vo svojom úrade možnosť?
Podporoval som sociálne a politické hnutia, ktoré boli nasmerované proti morálke alebo kresťanskej viere?


Ôsme prikázanie
Klamal som? Napravil som z toho vzniknutú škodu? Klamem zo zvyku pod zámienkou, že sa jedná o bezvýznamné veci?
Kryl som ťažké chyby iných bez pádneho dôvodu? Pokúsil som sa o napravenie škody akoukoľvek formou tým, že som napr. hovoril dobre o príslušných osobách?
Ohováral som iných,  hovoril som o nich nepravdu? Napravil som škodu, príp. som ochotný to urobiť?
Vyhol som sa tomu, aby som vzal pod ochranu svojich blížnych proti ohováraniu a zlým rečiam, hoci som mal na to možnosť?
Odsúdil som ľahkomyseľne niekoho? Vyjadril som sa tak pred inými? Napravil som svoj nepresný rozsudok?
Odhalil som ľahkomyseľne tajomstvá iných bez pádneho dôvodu? Napravil som vzniknutú škodu?
Hovoril som zle o iných z ľahkomyseľnosti, závisti alebo hnevu?
Hovoril som zle o iných osobách alebo inštitúciách len na základe počutia a bez dostatočných znalostí? Prispel som tak k zlým rečiam príp. ohováraniu?
Otvoril alebo čítal listy, písomnosti, e-maily, sms-ky nekompetentne?
Bol som zvedavý alebo som načúval pri zábavách iných proti ich vôli?


Odpúšťanie hriechov je väčší zázrak
ako stvorenie sveta.
Sv. Augustín