PostHeaderIcon Farnosť

Informácie o farnosti Brehov

kostolVzhľadom k tomu, že na území farnosti sv. Františka z Assisi sa nachádza kláštor minoritov s ich aktívnou prítomnosťou, Mons. Bernard Bober ako diecézny biskup Košickej arcidiecézy v súlade s kán. 520 Kódexu kánonického práva, po vypočutí si kladného stanoviska presbyterskej rady zo dňa 6. apríla 2011 zveril Reholi menších bratov konventuálov - minoritov farnosť Brehov, ktorú doteraz jurisdikčne spravoval administrátor susednej farnosti v Cejkove. Do farnosti patrí aj filiálna obec Sirník.


 
Rozpis svätých omší:

- pred každou svätou omšou sa modlíme sv.  ruženec

- každý pracovný deň o 19.00 hod. (letné obdobie) a 18.00 hod. (zimné obdobie)

- sobota o 8.00 hod.

- nedeľa o 10.30 hod.

Svätá spoveď: 30 min pred každou svätou omšou na požiadanie kňaza


 
Sviatosti

 SVIATOSŤ KRSTU

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).

Krst dieťaťa
Ak chcete pokrstiť dieťa, najprv si približný, nezáväzný termín dohodnite so svojou rodinou. Záväzný termín oznámte členom rodiny až potom, keď si termín krstu dohodnete na farskom úrade.
Nahlásiť krst a vyplniť krstný lístok môžu len rodičia dieťaťa v kancelárii farského úradu. Potrebným dokladom je rodný list dieťaťa, ktorý prineste so sebou.
Kňaz môže pokrstiť dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v jeho farnosti. Ak nemá trvalé bydlisko v jeho farnosti je potrebné, aby rodičia dieťaťa si vyžiadali „prepustenie ku krstu“ z farnosti v ktorej majú trvalé bydlisko do farnosti kde budú krstiť.
Rodičia a ak je možné aj krstní rodičia musia pred krstom absolvovať krstnú náuku, na termíne ktorej sa dohodnú so správcom farnosti.
Na krst si prineste krstnú košieľku kde môže byť vyšité meno dieťaťa a dátum krstu; krstnú sviecu.

Pokrečovanie textu...